środa, 22 maja, 2024

Były prezes spółki Remedium nieprawomocnie skazany

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 25 maja 2021 r. wydał wyrok wobec Sylwestra S., byłego prezesa spółki Remedium oskarżonego o wyłudzenie blisko 60 mln zł. Sąd uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności oraz karę 3 mln zł grzywny.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła Sylwestra S. o popełnienie 10 przestępstw. Pierwszy i zarazem najpoważniejszy zarzut dotyczył doprowadzenia w latach 2005 – 2013 ponad 800 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie przekraczającej 60 mln zł. Według ustaleń prokuratora Sylwester S., działając najpierw w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, a od 2007 roku jako prezes zarządu w spółce Remedium – Doradcy Finansowi sp. z o.o., miał wprowadzić te osoby w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych, przeznaczenia ulokowanych środków pieniężnych i gwarancji ich zwrotu wraz z oprocentowaniem.

Sylwester S. został oskarżony o dokonanie w latach 2012 – 2013 jeszcze dwóch innych oszustw. Jedno z nich miało być popełnione na szkodę inwestora, na kwotę około 4 mln zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zrealizowania inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych i solarnych. Drugi czyn miał być związany z działaniem na szkodę przedsiębiorcy z Olsztyna, na kwotę blisko 54 tys. zł, poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru i możliwości zapłaty za kampanię reklamową na rzecz spółki Remedium.

Pozostałe zarzuty dotyczyły: działania na szkodę spółki Remedium w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzeniu tej spółce szkody majątkowej w kwocie ponad 26 mln zł, prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia, niezgłaszania wniosków o upadłość spółki Remedium oraz spółek celowych, pomimo powstania warunków uzasadniających ich upadłość w postaci niewypłacalności, prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki Remedium wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zawarcia nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych spółki za lata 2009 – 2011, niesporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Remedium za 2011 rok oraz niezłożenia tych sprawozdań we właściwym rejestrze sądowym, a także udaremnienia zaspokojenia swego wierzyciela Remedium poprzez usunięcie zagrożonych zajęciem składników majątku w postaci pieniędzy i dwóch nieruchomości.

Proces Sylwestra S. rozpoczął się w dniu 24 kwietnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjaśniając m.in., że jego intencją nie było oszukiwanie swoich klientów, co do rzeczywistego charakteru oferowanych umów.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz obszerność materiału dowodowego (183 tomy akt i załączników, co stanowi około 40 tys. kart) postępowanie sądowe toczyło się ponad 3 lata. W tym czasie Sąd wyznaczył 138 terminów rozprawy, podczas których zostało przesłuchanych około 800 świadków.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 25 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Sylwestra S. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności oraz karę 3 mln zł grzywny. Oskarżony został także zobowiązany do naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz w sumie ponad 460 osób pokrzywdzonych łącznie blisko 37 mln zł. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym, w tym związanej z gromadzeniem środków pieniężnych innych osób i zarządzaniem nimi na okres 10 lat. Środek ten zacznie obowiązywać po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia szeroko omówił sposób funkcjonowania spółki Remedium, który w uproszczeniu sprowadzał się do tego, że wpłaty nowych klientów, które zasilały Remedium, pozwalały wypłacać zyski starym klientom. W rezultacie stworzona przez oskarżonego piramida finansowa działała tak długo, jak długo przybywali nowi klienci. Przy czym oskarżony, gwarantując relatywnie wysoki poziom zwrotu inwestowanych środków, wprowadzał ich w błąd, m. in. nie informując o ryzyku inwestycji prowadzonych przez Remedium, na które przeznaczane były środki klientów. W ten sposób oskarżony w okresie od 2005 do 2013 roku zgromadził kwotę blisko 60 mln zł, z czego, jak wynika z ustaleń postępowania karnego, tylko część osób, które wpłaciły tam pieniądze, odzyskała je. W ocenie Sądu, ta piramida finansowa mogłaby funkcjonować jeszcze dłużej, gdyby nie wybuch afery Amber Gold, działania Komisji Nadzoru Finansowego i organów ścigania oraz doniesienia medialne o nieprawidłowościach w działalności spółki Remedium. Te wszystkie wyżej wymienione okoliczności spowodowały, że do Remedium zaczęli zgłaszać się klienci w celu wypłacenia swoich pieniędzy. To wystarczyło, aby stabilność piramidy finansowej uległa zachwianiu.

W ocenie Sądu, kara wymierzona Sylwestrowi S. jest sprawiedliwa. Uwzględnia ona znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów, których dopuścił się oskarżony. Sąd wymierzając karę oskarżonemu wziął pod uwagę m. in. zeznania pokrzywdzonych i ich osobiste dramaty związane z utratą pieniędzy, które wpłacili do Remedium.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Sylwester S. od kwietnia 2017 r. jest tymczasowo aresztowany.

Postępowanie upadłościowe w toku


Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w V Wydziale Gospodarczym nadal toczy się postępowanie upadłościowe spółki Remedium – Doradcy Finansowi. W postępowaniu została ustalona lista wierzytelności, na której umieszczono 482 wierzycieli na łączną kwotę 36.941.941,69 zł uznanych wierzytelności.

Aktualna wartość masy upadłości wynikająca z bilansu spółki to kwota 995.211,04 zł, z czego kwota 541.205,00 zł to aktywa trwałe, zaś 454.005,18 zł to aktywa obrotowe.

W skład masy upadłości jako aktywo trwałe wchodzi nieruchomość o wartości ok. 40.000,00 zł, co do której Rada Wierzycieli podjęła uchwałę o jej zbyciu z wolnej ręki, a co do której syndyk bezskutecznie poszukuje nabywców samodzielnie oraz za pośrednictwem biura nieruchomości. Masę upadłości stanowią aktualnie również aktywa finansowe – akcje i obligacje spółek. Jednak co do większości z nich, Syndyk wniósł do sędziego-komisarza o wyłączenie z masy upadłości z uwagi na to, że wskazane podmioty nie istnieją lub nie przedstawiają żadnej wartości handlowej (nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, egzekucje okazały się bezskuteczne).

W skład aktywów obrotowych masy upadłości wchodzą środki pieniężne zgromadzone na rachunku masy upadłości w kwocie 407.842,26zł, uzyskane przez Syndyka z likwidacji masy upadłości, w tym z egzekucji z nieruchomości. Na skutek powództw Syndyka o uznanie za bezskuteczne czynności prawnej – umów sprzedaży nieruchomości upadłej spółki i prezesa jej zarządu, zapadły orzeczenia uwzględniające roszczenia Syndyka. Jedna z egzekucji zakończyła się sprzedażą nieruchomości, kolejna jest w toku. Środki pieniężne przekazane przez komornika stanowią aktualnie masę upadłości.

Masę upadłości stanowi również księgozbiór, co do którego sędzia-komisarz zezwolił na sprzedaż za najwyższą możliwą do uzyskania cenę – nie niższą niż 50 procent wartości oszacowania wskazanego w wycenie rzeczoznawcy. Syndyk od kilku lat bezskutecznie poszukuje nabywców tego księgozbioru.

Realna wartość masy upadłości w stosunku do uznanych wierzytelności jest niewielka. Postępowanie upadłościowe może toczyć się jedynie dlatego, że syndyk oszczędnie gospodaruje środkami masy upadłości. Działania Syndyka Upadłości na bieżąco kontroluje powołana w tym postępowaniu Rada Wierzycieli. Ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2021 r., podczas którego przyjęto sprawozdanie Syndyka Upadłości z czynności podjętych w ostatnim roku i ich efektów.

Obecnie nie jest możliwy do przewidzenia termin zakończenia postępowania upadłościowego, ponieważ uzależniony jest on od wyniku egzekucji wierzytelności upadłego oraz od realnych możliwości zbycia pozostałego majątku znajdującego się w masie upadłości.

źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Powiązane artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Media Społecznościowe

5,231FaniLubię
1,524ObserwującyObserwuj
121SubskrybującySubskrybuj

Najnowsze artykuły

Najnowsze komentarze